Условия за ползване

Това са условията на правно споразумение между вас, наричани по долу Потребител и ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА. Чрез достъпването, разглеждането и/или използването на този уеб сайт, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързани с тези условия и да се съобразяте с всички приложими закони и подзаконови актове. Ако не сте съгласни с тези условия, не използвайте този уеб сайт.

Информацията на този уеб сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Информацията може да бъде променяна или обновявана без предупреждение. ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА може да прави подобрения и/или промени в продуктите и/или програмите, описани в тази информация по всяко време и без предизвестие.

ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА не носи отговорност за достоверността на информацията, която се предоставя от този уеб сйт и използването на тази информация е на ваш собствен риск.

Потребителят има право безплатно да ползва Услугите, предоставяни от ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА при спазване на настоящите Общи условия.

При ползване на предоставяните Услуги, Потребителят няма право да публикува или да прави достояние по какъвто и да било начин (включително чрез публикуване на електронна препратка) на трети лица изображения и текст, включително коментари, истории, рецепти, мнения и препоръки, или други материали, които:

а)  противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б) съдържат насилие (включително насилие над животни), призоваване към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота, здравето и телесната неприкосновеност на човека и др. под.;

в) имат порнографско или открито сексуално съдържание;

г) съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения и/или текстове или изображения, изразяващи или призоваващи към дискриминация въз основа на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние;

д) имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Собственика;

е) нарушават права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, които са ратифицирани от Република България;

ж) представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

з) са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със изричното съгласието на титуляра на правото;

и) нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
В случай, че бъде установено, че са налице неправомерни действия от страна на Потребителите в нарушение на горните изисквания, ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА има право да премахне или да преустанови достъпа до съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и уведомяване на компетентните органи.

ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА има право да изпраща електронни съобщения (включително по електронна поща) до Потребители с цел да предостави информация и/или да предложи рекламни материали относно свои собствени и/или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава такива съобщения от Собственика.

При използване на ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя могат да бъдат инсталирани кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на крайното устройство на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на Портала и други посещавани от него уебсайтове.

В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense, допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук: http://bit.ly/oqa8ZV

ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставяните Услуги и да изтрие всички или някои разположени от него материали от Портала, ако прецени, че Потребителят с действията си накърнява правата, законните интереси или доброто име на Собственика, на други Потребители или на трети лица, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове, настоящите Общи условия, или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят Услугите и информацията, включително и такива на други оператори.

В случай на неправомерни действия по предходния член и при поискване от компетентните органи, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА има право да предостави на съответните органи цялата информация, свързана с действията и самоличността на Потребителя, с която разполага.
ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА предоставя Услугите безплатно и негарантира тяхно навременно и непрекъснато предоставяне, нито тяхната годност за постигане на определени цели или удовлетвореността на Потребителя от тях. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА не отговаря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги или невъзможността да се ползват предлаганите Услуги вреди.

ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете и другите Интернет ресурси, достъпът до които се осъществява чрез електронни препратки от ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване, включително за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия.

ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА, проблеми дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез който функционира ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА.

ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА не носи отговорност за публикувани от Потребители материали – снимки, текстове, електронни препратки и други материали.

ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Всички елементи от съдържанието на ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат или са отстъпени за ползване на ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА. Върху някои от публикациите ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА има право на изключително ползване.

При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА, на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, с изключение на съдържанието, което е предоставено от него или за което е получил изричното писмено съгласие на съответните правоносители. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и други на част или цялото съдържание на ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА, включително базите данни и материалите в него, извършено в нарушение на закона или тези Общи условия, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

В случай, че елементи или публикации от ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА бъдат запаметени на техническо устройство на Потребителя и/или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на интелектуална собственост на ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА или на указаните трети лица.

В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг Потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с материали, разположени в ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА, той следва да изпрати уведомление на e-mail: hello@onlinepriatelka.com

При получаване на твърдения от трети лица, че публикувани от Потребителя материали в ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА нарушават техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА, по своя преценка и без предварително предупреждение може да спре достъпа до такива материали до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо предоставени от Потребителя материали, ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такива материали или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.
При публикуването на какъвто и да било материал на страниците ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА, Потребителят се съгласява да предостави безвъзмездно на ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА правото на изключително ползване върху всички публикувани от него материали. Това право включва както възможността материалът да бъде използван по смисъла на Чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права, така и правото на ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА да получи възнаграждение за всеки вид използване на материала (Чл. 19 от закона за ЗАПСП), включително и правото да получи обезщетение за неправомерното използване на материала.
Правото на изключително ползване се отстъпва за срок от 10 години, считано от датата на първоначалната публикация на материала от Потребителя.

ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА има право по всяко време по своя преценка да премахва каквито и да е материали, публикувани от Потребителя без да има задължение да го информира за това или да мотивира взетото решение.
Потребителят носи отговорност и е длъжен да обезщети ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за разходи и платени адвокатски възнаграждения, както и платени обезщетения на трети лица, настъпили вследствие на предявени искове от и/или във връзка с материали и информация, които Потребителят е разположил на страниците на ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА и/или направил достояние на трети лица чрез ползване на предоставяните от ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите международни закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Потребителят е длъжен да обезщети ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил или допуснал да бъдат нарушени, права на интелектуална собственост на ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА върху материали, разположени на страниците на  www.onlinepriatelka.comЛични данни
ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА, като администратор на лични данни полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителите, станали му известни при предоставяне на Услугите – предмет на тези Общи условия. ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА може да използва информацията за Потребителите единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Общите условия.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА за целите на директния маркетинг. При така изразеното изрично съгласие от Потребителя, ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА може да предостави данните на Потребителя на трети лица само и единствено за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА на посочените контакти.

Личните данни, които Потребителят е предоставил при ползването на Услугите, могат да бъдат използвани от ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА с цел предоставяне на предвидените в тези Общи условия услуги, за целите на директния маркетинг, за предлагане на нови услуги на Потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на игри, конкурси, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: hello@onlinepriatelka.com.

ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА има право да използва събраната информация, за да предлага стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ОНЛАЙН ПРИЯТЕЛКА. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

ΑΗΚΕΤΑ

Една майка...


ГЛАСУВАЙ
Getting poll results. Please wait...